Elállási joggen

Elállási jog
Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag ein szakmája, önálló foglalkozása vagy Üzleti tevékenysége Koren kívül eljáró Természetes személyre vonatkoznak, aki Arut VESZ, rendel, kap, használ, igénybe VESZ, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a Nicht mehr „Fogyasztó “). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,
b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen Kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak ein Fogyasztó vagy az általa megjelölt ein fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha ein Fogyasztó elállási jogával élni Kivan, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát Köteles eljuttatni (például Postan vagy elektronikus úton küldött levél útján) ein jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével ein Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számí számí A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató feltüntetett indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

eláll Ha Fogyasztó eine szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb ein Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti ein Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve ein Fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget ist, kivéve azokat ein többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel , hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot vesbezi figyelem>

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatot meghaladó használatot.